Statut

FUNDUSZ „KANAPKA ZA ZŁOTÓWKE”
STATUT

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundusz ,,Kanapka za Złotówkę” , z siedzibą w Krzywym Rogu, zwany w dalszej części statutu ,,Funduszem”, jest wewnętrznym dziełem Okręgu Europy Wschodniej im. Matki Bożej Miłosierdzia, zwanego dalej ,,Okręgiem”.
 2. Fundusz jest zatwierdzony przez Prowincjała Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, Prowincji pw. Matki Bożej Królowej Polski, zwanego dalej ,,Prowincjałem”.
 3. Fundusz prowadzi działalność na obszarze Okręgu Europy Wschodniej.
 4. Fundusz w realizacji celów statutowych współpracuje z Referatem Misji Zagranicznych Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, Prowincji pw. Matki Bożej Królowej Polski, zwanym dalej ,,Referatem”.

Rozdział 2
Cele Funduszu

§2

Statutowymi celami Funduszu są:

 1. finansowanie posiłków dla bezdomnych i ubogich;
 2. finansowanie działalności Domu Miłosierdzia w Krzywym Rogu;
 3. finansowanie pomocy medycznej dla potrzebujących;
 4. udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, wojną i epidemiami;
 5. wsparcie dla osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym;
 6. wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.

Rozdział 3
Finanse Funduszu i zarządzanie nimi

§3

 1. Przychody Funduszu stanowią środki pozyskiwane od osób indywidualnych i instytucji.
 2. Fundusz ma prawo pozyskiwać dochody z lokat, inwestycji i pożyczek. Oprocentowanie pożyczki jest ustalane przez Prowincjała.
 3. Przychody gromadzone na koncie Funduszu są jego własnością.
 4. Nadzór nad finansami sprawuje Prowincjał poprzez Przełożonego Okręgu.
 5.  Finansami Funduszu zarządza Ekonom Okręgu.

Rozdział 4
Zasady korzystania z Funduszu

§4

 1. Projekty związane z działalnością statutową Funduszu muszą być przedstawione do zatwierdzenia w formie pisemnej Przełożonemu okręgu, który następnie konsultuje je z Radą Okręgu.
 2. Środki finansowe wypłaca Ekonom Okręgu z konta Funduszu po zatwierdzeniu projektu przez Przełożonego i Radę Okręgu.
 3. Rozliczenie zrealizowanego projektu jego koordynator przedstawia Zarządowi Okręgu.
 4. Ekonom Okręgu sporządza budżet oraz roczne sprawozdanie finansowe Funduszu i przedstawia je Przełożonemu i Radzie Okręgu.
 5. Przełożony Okręgu przekazuje budżet oraz roczne sprawozdanie finansowe Funduszu do zatwierdzenia Prowincjałowi i jego Radzie do końca stycznia.

Rozdział 5
Promocja Funduszu

§5

 1. Promocja Funduszu odbywa się poprzez propagowanie akcji ,,Kanapka za złotówkę”:
  a. w ramach działalności misyjno-rekolekcyjnej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów;
  b. przez kampanie fundraisingowe;
  c. w mediach tradycyjnych i społecznościowych.
 2. Każdy członek Okręgu promuje Fundusz.
 3. Zarząd Okręgu wyznacza i podaje do ogólnej wiadomości członków Prowincji koordynatora akcji ,,Kanapka za Złotówkę”.

 

Warszawa , 21 października 2020 roku

                              ks. Grzegorz Zembroń
Prowincjał